Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
W załączeniu przesyłamy bardzo wazny Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz załącznik z uwagami na temat projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie

 

Ważny apel polskiej federacji ruchów obrony życia oraz uwagi na temat projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie. W sytuacji poważnego zagrożenia, jaki stwarza ten projekt, prosimy o jak najszersze upowszechnienie Apelu i aktywizację w obronie dzieci poczętych i ich matek.

 

 

UWAGI  DO  PROJEKTU  USTAWY

„O  ŚWIADOMYM  RODZICIELSTWIE”

 

 

Na wniosek 51 posłanek i posłów z klubu SLD do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy „O świadomym rodzicielstwie”, który przewiduje m..in.:

 

1.                  Wprowadzenie całkowitej swobody zabijania dzieci poczętych.

Proponowane rozwiązania wprowadzają zabijanie dziecka poczętego na życzenie kobiety nie tylko, jak twierdzą projektodawcy, do 12 tygodnia ciąży, ale także do porodu, np. jeśli ciąża może spowodować pogorszenie jej stanu zdrowia.

Wynika to z art. 9.1 projektu „Kobieta ma prawo do przerwania ciąży podczas pierwszych 12 tygodni jej trwania” oraz art. 9.2 ”Kobieta ma prawo do przerwania ciąży po upływie 12 tygodni jej trwania, jeżeli kontynuowanie ciąży zagraża życiu kobiety lub może wpłynąć na pogorszenie jej stanu zdrowia (...)”.

 

Minister Sprawiedliwości oceniając przepis  art. 9.2 w piśmie do Sejmu RP stwierdził, że zawiera on niezwykle szerokie sformułowanie: „każda, bowiem ciąża może wpływać i częstokroć wpływa – na pogorszenie stanu zdrowia kobiety”.

Należy zwrócić uwagę na definicję zdrowia wprowadzoną przez WHO, która brzmi: „zdrowie jest stanem całkowitego, fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia (dobrostanu), a nie wyłącznie brakiem choroby lub niedomagań.”

Decyzja o przerwaniu ciąży jest w projekcie uznawana za wyłączne „prawo kobiety” z całkowitym pominięciem praw ojca dziecka poczętego.

 

2.                  Zezwolenie na przerwanie ciąży u małoletnich dziewcząt oraz podawanie im środków antykoncepcyjnych (w tym poronnych) – bez jakiejkolwiek granicy wieku oraz bez zgody rodziców.

Lekarz ma obowiązek wykonać aborcję na wniosek osoby małoletniej. Art.14.2 brzmi: „W przypadku osoby małoletniej lekarz może, na jej wniosek, udzielić świadczenia z zakresu zapobiegania lub przerwania ciąży, bez zgody przedstawiciela ustawowego i sądu opiekuńczego (...)

Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy, a za poinformowanie rodziców grozi mu kara grzywny. (art. 12).

 

3.         Bezwzględne zobowiązanie lekarza do przypisywania środków antykoncepcyjnych (w tym środków poronnych) na życzenie kobiety, nawet wówczas, gdy jest temu przeciwny ze względu na jej dobro i zdrowie.

Wynika to z art. 11, który stwierdza, że personel medyczny nie może powoływać się na tzw. klauzulę sumienia w sprawach dotyczących zapobiegania ciąży.

 

4.                  Wprowadzenie edukacji seksualnej jako obowiązującego przedmiotu od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Zapis ten eliminuje wychowanie pro-rodzinne w szkole (co wynika z uzasadnienia ustawy). Jest to przymusowa indoktrynacja dzieci w sferze seksualności, naruszająca prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami oraz chronienia ich przed demoralizacją.

Art. 6.1 „Wprowadza się do programów nauczania szkolnego przedmiot „Wiedza o seksualności człowieka”.

Art 6.2 „Przedmiot, o którym mowa (...) obowiązuje od pierwszej klasy szkoły podstawowej”.

 

 

APEL POLSKIEJ FEDERACJI RUCHOW OBRONY ŻYCIA

 

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (zrzeszająca 136 organizacji prorodzinnych), zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie działań mających na celu odrzucenie przez Sejm RP ustawy o świadomym rodzicielstwie, która uderza w fundamentalne prawa człowieka i rodziny.

Proponowane rozwiązania wprowadzają zabijanie dziecka poczętego na życzenie kobiety nie tylko, jak twierdzą projektodawcy do 12 tygodnia ciąży, ale faktycznie do porodu, np., jeśli „ciąża może spowodować pogorszenie jej stanu zdrowia”.

Dopuszczają także aborcję „na życzenie” u małoletnich dziewcząt (bez ograniczenia wieku) bez wiedzy ich rodziców; wprowadzają przymusową edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej, znoszą zakaz eksperymentów na embrionach, a także zapewniają bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych, poronnych oraz zapłodnienia in vitro. Koszt wprowadzenia projektu w życie ma wynieść ponad 2 miliardy złotych rocznie z podatków obywateli.

Proponowane rozwiązania są nie tylko sprzeczne z elementarnym poczuciem sprawiedliwości, solidarności i humanizmu, ale także naruszają zapisy Konstytucji RP.

Apelujemy o:

                        szerokie upowszechnianie wiedzy o istocie projektu (także wśród parlamentarzystów, polityków i działaczy społecznych), tym bardziej, że wnioskodawcy nie mówią o nim prawdy (więcej informacji o projekcie w załączeniu);

                        - dotarcie do posłów ze swojego okręgu wyborczego i przekazanie im stanowiska środowisk lokalnych w tej sprawie;

                        - przekazywanie swojego stanowiska w obronie życia do mediów masowych poprzez udział w audycjach, sondażach czy dyskusjach w radiu i telewizji;

- wyrażanie stanowiska (swojego oraz w imieniu organizacji społecznych) w listach do Marszałka Sejmu (Warszawa, ul. Wiejska 4) oraz przesyłanie go do wiadomości Federacji Życia (61-362 Poznań ul. Forteczna 3), a także do mediów lokalnych i centralnych;

- upowszechnianie materiałów ukazujących prawdę na temat aborcji, jej niszczącego wpływu na kobietę, rodzinę i społeczeństwo, a także informacji o dostępnych formach pomocy;

- podjęcie modlitwy i dobrowolnych wyrzeczeń w obronie życia człowieka oraz o nawrócenie tych, którzy promują zabijanie poczętych dzieci.

Wobec tak poważnego zagrożenia nie możemy pozostać obojętni. Budujmy wspólnie świat solidarny, budujmy cywilizację życia!

 

w imieniu Zarządu

Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

 

Paweł Wosicki – prezes (602 385245)

Antoni Szymański – wiceprezes (602-644-472)

                                               Antoni Zięba  - wiceprezes

Do wiadomości:

media masowe

Warszawa, 29 września 2004 r.

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry