Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Zgodnie z

"Protest" - to ustawowa nazwa zgłoszenia nieprawidłowości referendalnych.

Zamieszczony poniżej dokument  podważa m.in. prawidłowość obliczenia frekwencji i ważność referendum.

W przypadku uznania protestu za zasadny, Sąd Najwyższy będzie mógł wydać np. uchwałę o przeprowadzeniu ponownego głosowania za granicą.

 

Na końcu zamieszczone są fragmenty dwóch ustaw, regulujące tryb i terminy załatwiania "protestów".

 

 

 

                                                                                  Warszawa, dnia 18.06.2003 r.

 

 

                                                                       Sąd Najwyższy

 

 

Protest

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym niniejszym wnoszę protest przeciwko ważności referendum "w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej" zarządzonego na dzień 8 czerwca 2003r., z głosowaniem które odbyło się w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. (za granicą w części krajów z głosowaniem w dniach 6 i 7 czerwca 2003 r.). Protest dotyczy nieprawidłowości w przeprowadzeniu referendum za granicą i ich wpływu na wynik, w tym na ważność referendum.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Akty prawne regulujące tryb przeprowadzania czynności referendalnych, w tym tworzenia spisów wyborców za granicą (czyli określania ilości osób uprawnionych, a co za tym idzie - frekwencji) są m.in. następujące:

 

I.        Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w tym

 

1.      art. 125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

2.      art. 90 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

II.     Ustawa o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 r. - Dz.U. Nr 57 poz. 507 (jako podstawę uchwalenia tej ustawy ustawodawca podał art. 125 i art. 90 ust. 3 oraz art. 235 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)  w tym:

 

1.      art. 71 ustawy o referendum ogólnokrajowym

2.      art. 65 ust. 1 ww. ustawy o referendum ogólnokrajowym

3.      art. 9 ust. 10 ustawy o referendum ogólnokrajowym (zawiera delegację dla ministra spraw zagranicznych do wydania rozporządzenia m.in. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty) 

 

III.   Uchwała Sejmu z dnia 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Jako podstawę uchwalenia tej uchwały podano art. 90 ust. 3 Konstytucji oraz art. 71 ust. 1 i 2 ww. ustawy o referendum ogólnokrajowym 

 

IV.  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą. Rozporządzenie określa m.in. sposób sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty.  

 

V.     Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum. Jako podstawę wydania tej Uchwały podano art. 5 ust. 5, art. 32 ust. 7 i art. 92 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz art. 40 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu,

 

VI.  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej, wydane w oparciu o art. 40 ust. 1 Ordynacji do Sejmu i Senatu.

 

W żadnym z ww. aktów nie ma mowy o możliwości głosowania przez inne osoby niż posiadające ważne polskie paszporty

 

Tymczasem tuż przed referendum okazało się, że na zebraniu obwodowej komisji referendalnej za granicą konsul udzielił informacji, że osoby bez ważnego paszportu, ale posiadające zaświadczenie o złożeniu wniosku na paszport, będą miały prawo głosowania (dowód: zał. nr 1).

 

Ponieważ postępowanie takie:

 

-          zmieniłoby całkowicie krąg osób uprawnionych do głosowania,

-          uniemożliwiłoby głosowanie osobom, które mogłyby głosować na takiej zasadzie, gdyby przed referendum wiedziały, że wystarczy sam wniosek o paszport aby uzyskać prawo głosowania, lecz z powodu braku podstaw prawnych takiego wniosku nie złożyły. Ustawowa dyspozycja dla komisji obwodowych wykluczała taką możliwość ["Wyborca głosujący za granicą otrzymuje kartę do głosowania wyłącznie po okazaniu obwodowej komisji wyborczej ważnego polskiego paszportu." - art. 68 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu]

 

i nieznana była podstawa prawna takiego stanowiska, Stowarzyszenie "Rodzina Polska" wystosowało do PKW zapytanie pismem z dnia 5.06.2003r. (dowód: zał. nr 1), czyli w przeddzień głosowania (w USA, Kanadzie, itd. głosowanie rozpoczynało się 6 czerwca).

 

W dniu głosowania Stowarzyszenie otrzymało wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej (pismo z dnia 6 czerwca 2003 r.), stwarzające możliwość głosowania bez ważnego paszportu, na podstawie wydanego przez konsula dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o paszport (dowód: zał. nr 2).

Pismo PKW przedstawiało powyższe stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej jako zasadę obowiązującą we wszystkich krajach ("za granicą").

 

W rzeczywistości w niektórych krajach do wpisania do spisu osób uprawnionych do głosowania nie potrzeba było mieć nawet ww. zaświadczenia wystawionego przez konsula. Wystarczyło, że konsul potwierdził fakt złożenia wniosku o paszport, zaglądając do swojego komputera (dowód: zał. nr 3).

 

Z informacji telefonicznych uzyskanych z PKW wynika, że nie istnieje żaden inny wcześniejszy przepis ani wyjaśnienie PKW, które sankcjonowałyby powyższą praktykę w sposób formalny i publicznie dostępny odpowiednio wcześnie dla wszystkich zainteresowanych Polaków za granicą.

W ten sposób potencjalnie umożliwiono udział w referendum WSZYSTKIM Polakom przebywającym za granicą, bowiem każdy z nich mógł tuż przed referendum złożyć wniosek o paszport, gdyby o takiej możliwości, mającej umocowanie prawne wiedział, podczas gdy na uzyskanie samego paszportu Polacy czekają, według informacji głosujących nawet i pół roku.

 

Została zatem w ten sposób także złamana konstytucyjna zasada równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji).

 

Masowa skala opisanego zjawiska powoduje, że prawdziwy wynik referendum jest nieznany.

 

PKW wykazała liczbę uprawnionych za granicą (zliczając osoby w spisach wyborców) jako 96.171 osób (dowód: zał nr 5).  Wg danych zamieszczonych w publikacji wydanej przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - Polaków mieszkających poza granicami jest prawie 16 mln. osób  (dowód: zał. nr 6). W samych Stanach Zjednoczonych mieszka ponad 9 mln Polaków. Każdy z tych Polaków, gdyby wiedział o takiej możliwości, mógł złożyć do Konsulatu przed referendum wniosek o paszport i na tej podstawie mógł głosować.

 

Zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym po zakończeniu głosowania komisje obwodowe ustaliły na podstawie spisu osób uprawnionych - liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz, zgodnie z art. 22 ust. 4 i art. 24 ust. 1, liczbę kart ważnych. Te dwie wielkości, zsumowane ze wszystkich komisji obwodowych, posłużyły potem Państwowej Komisji Wyborczej do ustalenia frekwencji decydującej o ważności referendum (dowód: zał. nr 5 -  kolumny 4, 5 i 6 tabeli będącej załącznikiem do obwieszczenia PKW z 9 czerwca 2003 o wyniku referendum).

 

Frekwencja liczona była według formuły:

 

frekwencja = ważne karty do głosowania : liczbę uprawnionych wykazanych w spisach wyborców.

 

Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania (art. 73 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym).

 

Gdyby ludzie zostali potraktowani równo, a zastosowane ww. reguły były znane wszystkim zainteresowanym, wynik referendum byłby całkowicie inny. Liczba tylko około 6,5 mln osób uznanych za uprawnione do głosowania według zastosowanych faktycznie reguł, a pozbawionych tego statusu, zmieniłaby całkowicie zarówno wynik głosowania jak i frekwencję, która mogłaby wówczas przyjąć wartość poniżej 50%! (dowód: zał. nr 7)

 

Liczba 96.171 uprawnionych do głosowania za granicą jest zaniżona, nawet o wiele milionów osób i wpływa decydująco na wynik referendum, m.in. na frekwencję, a więc na ważność referendum.

 

Informacje konsulów dotyczące dopuszczania do głosowania spowodowały chaos.

W jednych obwodach dopisywano i dopuszczano do głosowania wszystkich zgłaszających się nawet w dniu głosowania. W innych komisjach odsyłano zgłaszające się osoby, które zaczęły wpisywać się na listę protestacyjną (dowód: zał. 8).

Frekwencję powiększyli np. przyjeżdżający autokarami rolni robotnicy sezonowi, nie wpisani do spisu wyborców. Członkowie komisji dopisywali ich w dniu głosowania. Tylko nieliczni posiadali zaświadczenia o prawie do głosowania. Większość nie wiedziała o dacie 3 czerwca jako o końcu terminu zgłaszania się do spisu, ale ponieważ zgłoszenia mogły być dokonywane telefonicznie, nie sposób było całej grupie udowodnić niedopełnienie tego obowiązku i wpisywani byli przy wykorzystaniu przepisu o pomyłkach...

 

Na marginesie trzeba zauważyć, że przepis artykułu 26 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, mający zastosowanie zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy o referendum ogólnokrajowym i umożliwiający dokonywanie wpisywania wyborców do spisu na podstawie m.in. zgłoszeń ustnych i telefonicznych (najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów)  powoduje, że tak istotne dane spisu, wpływające na obliczanie frekwencji, a więc i na ważność referendum, stają się praktycznie dowolne.

 

Zgodnie art. 6 ust. 5 i 6 najpóźniej w 21 dniu przed dniem referendum konsulowie powinni podać do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów oraz o siedzibach komisji obwodowych.

Termin wykonania tej czynności kalendarz referendalny (zał. do uchwały Sejmu RP z 17 kwietnia 2003) określał na dzień 18 maja 2003 r.

Obowiązek ten w zakresie wyznaczenia granic obwodów nie został wykonany w ogóle.

Powodowało to dowolność w wyborze punktu głosowania, a nawet możliwość głosowania podwójnego. Np. w Nowym Jorku każda z komisji otrzymać dodatkową identyczną listę osób, które nie wskazały lokalu, w którym zamierzały głosować (dowód: zał. nr 9).

5 czerwca PKW wysłała do komisji, której przewodniczący zasygnalizował sprawę, dyspozycję stawiania pieczęci komisji w paszportach. Termin odpowiedzi (w przeddzień głosowania w Nowym Jorku) nie pozwolił na rozpowszechnienie tej instrukcji do wszystkich członków komisji we wszystkich krajach, chociaż problem był ogólny z powodu braku granic obwodów.

 

Należy zasygnalizować, że niezwykle istotną sprawą, która bezpośrednio wpłynęła na wynik referendum, był fakt finansowania z pieniędzy publicznych przez wiele lat wyłącznie zwolenników przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Informacje przedstawiające prawdziwe, niesłychanej wagi, ale niekorzystne dla Polski aspekty przystąpienia Polski do UE nie były finansowane ani przedstawiane w mediach publicznych niemal w ogóle.

Ogromna część społeczeństwa została pozbawiona podstawowych informacji i była zmuszona podejmować decyzję wyłącznie w oparciu o wiedzę propagandową. Kilka 3 - 4 minutowych clipów telewizyjnych i radiowych podczas kilku dni oficjalnej kampanii referendalnej nie mogło stać się przeciwwagą wieloletnich nierówności w finansowaniu podmiotów.

 

Przedstawione wyżej praktyki, w szczególności umożliwianie prawa głosowania na podstawie zaświadczenia o złożeniu wniosku o paszport naruszają przepisy ustawy o referendum ogólnokrajowym i pozostałe wymienione akty prawne i mają zasadniczy wpływ na liczbę osób uznanych za uprawnione do głosowania, a co za tym idzie:

 

-     na ustalenie wyniku referendum (m.in. ważności referendum, liczby osób uprawnionych do głosowania, liczby głosów TAK i NIE oraz wszystkich pozostałych elementów PROTOKÓŁU USTALENIA WYNIKU, sporządzonego przez PKW w dniu 9 czerwca 2003 r. - zał. nr 10)

 

W związku z powyższym wnosi się niniejszy Protest przeciwko ważności referendum, zgodnie z art. 33 ustawy o referendum ogólnokrajowym.

 

                                                                                                                      /-/

 

____________________________

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 1

 

Stowarzyszenie "Rodzina Polska"                         Warszawa, dnia 5.06.2003 r.

Podmiot uprawniony

(...)

 

Państwowa Komisja Wyborcza

 

 

W związku z zapytaniem, jakie otrzymaliśmy od naszego członka komisji referendalnej (...), uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi.

 

Uprzejmie prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i o przysłanie odpowiedzi faxem (...)

 

                                                                                                                      /-/

 

_______________________________

 

(...)

[Od:] Członek komisji referendalnej

(...)

 

 

Konsul (...) oświadczył że dopuszczalne jest honorowanie nieważnego paszportu, pod warunkiem okazania zaświadczenia z właściwego konsulatu, że osoba ta jest w trakcie załatwiania nowego paszportu. Koliduje to z postanowieniami PKW, które jasno określają, że głosować mogą tylko osoby z WAŻNYM PASZPORTEM.

 

1) Czy możliwe jest dopuszczenie do głosowania osoby z nieważnym paszportem ale będącą w trakcie załatwiania nowego, legitymującą się zaświadczeniem z konsulatu, potwierdzającym ten fakt.

 

2) Czy osoba, która nie zdążyła zgłosić zamiaru brania udziału w głosowaniu do dnia trzeciego czerwca, może być mimo to dopuszczona do głosowania? (...)

 

 

Członek komisji referendalnej

/-/

 

____________________________

 

                                                                                                          Załącznik nr 2

 

Państwowa Komisja Wyborcza                 Warszawa, dnia 6 czerwca 2003 r.

ZPOW-803-107/03

                                                                       (...)

                                                                       Sekretarz Stowarzyszenia "Rodzina Polska"

 

 

Odpowiadając na pismo z dnia 5 czerwca 2003 r. informuję o stanowisku Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dokumentów, którymi powinna legitymować się osoba głosująca za granica.

 

Istota przepisu art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.), stosowanego w referendum ogólnokrajowym na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r- o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85 poz. 782), sprowadza się do udokumentowania przy pomocy paszportu posiadania obywatelstwa polskiego.

 

W związku z. powyższym Państwowa Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, że należy dopuścić do głosowania osobę, która w związku z upływem terminu ważności paszportu złożyła wniosek o wydanie nowego paszportu i dysponuje dokumentem wydanym przez konsula, potwierdzającym ten fakt. Dopuszczenie do głosowania w opisanych warunkach powinno mieć miejsce w obwodzie zorganizowanym przez tego konsula, u którego następuje wymiana paszportu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

/-/

 

____________________________

 

Załącznik nr 3

 

Fragmenty listu od członka komisji referendalnej (...) nadesłanego w odpowiedzi na prośbę o informacje na temat przebiegu referendum. Części prywatne zostały pominięte.

 

 

----- Original Message -----

From: AWJW

To: Biuro-Rodzina Polska

Sent: Monday, June 16, 2003 1:40 PM

 

(...)

Jak wyglądało ustalanie listy osób uprawnionych do głosowania, czyli spisu wyborców:

kto i dlaczego był dopisywany na listę uprawnionych w dniach głosowania,

ˇ        każda osoba, która zwróciła się z ważnym paszportem, mimo że wcześniej nie zapisała się na listę, nie miała żadnych przeszkód w oddaniu głosu. Komisja wpisywała ja 'od ręki' na dodatkowa listę z wszystkimi potrzebnymi danymi i osoba głosowała.

Ci, którzy byli w trakcie załatwiania sprawy paszportowej, a nie mieli przy sobie żadnego na to dowodu, mogli głosować na podstawie tego, że konsul sprawdzał sytuacje paszportowa danej osoby w komputerze. Jeśli wynikało ewidentnie, ze osoba jest w trakcie załatwiania paszportu i go otrzyma, to ta osoba tez była wpisywana na listę wyborcza i mogła głosować.

NIE PODANO DO WIADOMOŚCI, ŻE MAJĄC WAŻNY PASZPORT ALE NIE BĘDĄC WPISANYM NA LISTĘ MOŻNA GŁOSOWAĆ.

czy zaświadczenia o złożeniu wniosku o paszport uprawniające do głosowania nosiły datę do 3 czerwca (ustawowa data rejestracji) czy były honorowane bez względu na datę wystawienia,

ˇ        były honorowane

czy informacja o powyższej możliwości w ogóle do Państwa dotarła

ˇ        Nie, nie dotarła.

Każdy Polak z ważnym polskim paszportem miał prawo głosować. Nawet, jeśli nie był wpisany na listę wyborcza, to go się wpisywało i mógł głosować.

(...)

 

____________________________

 

Załącznik nr 4

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 czerwca 2003 r.

 

o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody

na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej

do Unii Europejskiej.

 

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wynik wyznaczonego na dzień
8 czerwca 2003 r. referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

I.

Głosowanie przeprowadzono w 25 165 obwodach głosowania.

 

II.

 

Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich komisarzy wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania:

 

liczba osób uprawnionych do głosowania

 

29 868 474

liczba osób, którym wydano karty do głosowania

 

17 586 215

liczba kart nieważnych wyjętych z urn

 

1 282

liczba kart ważnych wyjętych z um, czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu

 

 

17 578 818

Frekwencja wyniosła 

58,85 %.

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w referendum wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, w związku z czym - zgodnie z art. 90 ust. 3 i art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) - wynik referendum jest wiążący.

 

III.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w głosowaniu oddano:

głosów nieważnych                                       126 194,

co stanowi 0,72 % ogólnej liczby głosów,

 

głosów ważnych                                        17 452 624,

co stanowi 99,28 % ogólnej liczby głosów.

 

 

Na postawione w referendum pytanie:

 

"Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? n

liczba oddanych głosów ważnych z odpowiedziami:

 

pozytywnymi "TAK" wyniosła                          13 516 612,

          co stanowi 77,45 % głosów ważnych,

 

negatywnymi "NIE" wyniosła                             3 936 012,

          co stanowi 22,55 % głosów ważnych.

 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w referendum większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią pozytywną, w związku z czym - zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał zgodę na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 

IV.

Zestawienie wyników głosowania według województw stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz

 

Zastępcy Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

Jan Kacprzak

Stanisław Kosmal

 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan Jaworski

Andrzej Kisielewicz

Andrzej Mączyński

Zbigniew Szonert

Stanisław Zabłocki

Tadeusz Żyznowski

 

 

 

 

Załącznik nr 5    

 

Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r.

Zestawienie wyników głosowania w ogólnokrajowym referendum

w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

(według województw)

 

Pytanie: Czy wyraża Pani /Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?

 

___________________________

 

                                                                                              Załącznik nr 6

Skład i druk

SRW PATART

e-mail: patart@eranet.pl

 

Copyright by Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Warszawa 2001

ISBN 83-88416-10-3

 

KSIĘGA II ZJAZDU

POLONII I POLAKÓW

Z ZAGRANICY

 

Dr Andrzej M. Garlicki

Kanada

 

Załącznik A

Polonia Świata

 

Lp.

 

Kraj

 

Obszar

 

Polonia

 

% Pol. świat.

 

1.      

 

Argentyna

 

Am. Pd. z Meks-

 

300.000

 

1,88

 

2.      

 

Armenia

 

Azja z Rosją Eur.

 

500

 

<0,01

 

3.      

 

Australia

 

Australia z N.Z.

 

150.000

 

0,94

 

4.      

 

Austria

 

Europ. Centr.

 

40.000

 

0,25

 

5.      

 

Belgia

 

Europ. Zach.

 

60.000

 

0,38

 

6.      

 

Białoruś

 

Europ. Wsch.

 

400.000

 

2,50

 

7.      

 

Bośnia i Hercegowina

 

Europ. Centr.

 

150

 

<0,01

 

8.      

 

Brazylia

 

Am- Pd. z Meks.

 

1.200.000

 

7,51

 

9.      

 

Bułgaria

 

Europ. Wsch.

 

2.600

 

0,02

 

10. 

 

Chile

 

Am. Pd- z Meks.

 

10.000

 

0,06

 

11. 

 

Chorwacja

 

Europ. Centr.

 

500

 

<0,01

 

12. 

 

Cypr

 

Europ. Wsch.

 

<

 

-

 

13. 

 

Czechy

 

Europ- Centr.

 

70.000

 

0,44

 

14. 

 

Dania

 

Europ. Zach.

 

15.000

 

0,09

 

15. 

 

Egipt

 

Afryka

 

<

 

-

 

16. 

 

Estonia

 

Europ. Wsch.

 

4.000

 

0,03

 

17. 

 

Finlandia

 

Europ. Wsch.

 

2.000

 

0,01

 

18. 

 

Francja

 

Europ. Zach.

 

1.000.000

 

6,26

 

19. 

 

Grecja

 

Europ. Centr.

 

30.000

 

0,19

 

20. 

 

Gruzja i Abchazja

 

Azja z Rosją Eur.

 

<

 

-

 

21. 

 

Hiszpania

 

Europ. Zach.

 

3.000

 

0,02

 

22. 

 

Holandia

 

Europ. Zach.

 

15.000

 

0,09

 

23. 

 

Irlandia

 

Europ. Zach.

 

<

 

-

 

24. 

 

Izrael

 

Azja z Rosją Eur.

 

<

 

-

 

25. 

 

Japonia

 

Azja z Rosją Eur.

 

<

 

-

 

26. 

 

Jugosławia

 

Europ. Centr.

 

1.200

 

0,01

 

27. 

 

Kanada

 

Ameryka Pn.

 

800.000

 

5,01

 

28. 

 

Kazachstan

 

Azja z Rosją Eur.

 

80.000

 

0,50

 

29. 

Kirgistan

 

Azja z Rosją Eur.

 

<

 

-

 

30. 

Kuwejt

 

Azja z Rosją Eur.

 

<

 

-

 

31. 

Liban

 

Azja z Rosją Eur.

 

<

 

-

 

32. 

Litwa

 

Europ. Wsch.

 

300.000

 

1,88

 

33. 

Luksemburg

 

Europ. Zach.

 

2.000

 

0,13

 

34. 

Łotwa

 

Europ. Wsch.

 

60.000

 

0,38

 

35. 

Macedonia

 

Europ. Centr.

 

300

 

<0,01

 

36. 

Maroko

 

Afryka

 

<

 

-

 

37. 

Meksyk

 

Am. Pd. z Meks.

 

10.000

 

0,06

 

38. 

Mołdawia

 

Azja z Rosją Eur.

 

5.000

 

0,03

 

39. 

Niemcy

 

Europ. Zach.

 

1.000.000

 

6,26

 

40. 

Norwegia

 

Europ. Zach.

 

5.000

 

0,03

 

41. 

Nowa Zelandia

 

Australia z N. Z.

 

3.000

 

0,02

 

42. 

Paragwaj

 

Am. Pd. z Meks.

 

<

 

-

 

43. 

Peru

 

Am. Pd. z Meks.

 

<

 

-

 

44. 

Rep. Południowej Afryki

 

Afryka

 

30.000

 

0,19

 

45. 

Rosja

 

Azja z Rosją Eur.

 

200.000

 

1,25

 

46. 

Rumunia

 

Europa Wsch.

 

5.000

 

0,03

 

47. 

Słowacja

 

Europa Centr.

 

3.000

 

0,02

 

48. 

Słowenia

 

Europa Centr.

 

170

 

<0,01

 

49. 

Stany Zjednoczone Ameryki

 

Ameryka Pn.

 

9.400.000

 

58,82

 

50. 

Syria

 

Azja z Rosją Eur.

 

<

 

-

 

51. 

Szwajcaria

 

Europa Zach.

 

20.000

 

0,13

 

52. 

Szwecja

 

Europa Centr.

 

60.000

 

0,38

 

53. 

Tunezja

 

Afryka

 

<

 

-

 

54. 

Turcja

 

Azja z Rosją Eur.

 

<

 

-

 

55. 

Turkmenistan

 

Azja z Rosją Eur.

 

1.000

 

0,01

 

56. 

Ukraina

 

Europa Wsch.

 

500.000

 

3,13

 

57. 

Urugwaj

 

Am. Pd. z Meks.

 

<

 

-

 

58. 

Uzbekistan

 

Azja z Rosją Eur.

 

<

 

-

 

59.  

Wenezuela

 

Am. Pd. z Meks.

 

<

 

-

 

60.  

Węgry

 

Europa Centr.

 

5.000

 

0,03

 

61.  

Wielka Brytania

 

Europa Zach.

 

140.000

0,88

62.  

Włochy

 

Europa Zach.

 

30.000

0,19

63.  

Zimbabwe

Afryka

<

-

 

 

Polonia (29,26% Narodu Polsk.)

15.981.420

 

Ameryka

73,33% Polonii

Polska (lipiec 2000)

38.646.023

 

Europa

23,73% Polonii

Naród Polski (Polska + diaspora)

54.627.443

 

Afr.+Austral.+Azja

  2,94% Polonii

 

 

___________________________

 

Załącznik nr 7

 

Rachunek symulacyjny

możliwej frekwencji referendalnej

przy powiększeniu liczby uprawnionych do głosowania

przykładowo o 6,5 mln osób w wyniku złożenia wniosków o paszport,

przy zachowaniu pozostałych parametrów niezmienionych:

 

 

frekwencja = karty ważne : liczba uprawnionych

 

frekwencja = 48% = 17,6* mln kart ważnych : (29,9* mln + 6,5 mln) osób uprawnionych do głosowania

 

Frekwencja przyjmuje tu wartość poniżej ustawowych 50% powodując, że referendum jest niewiążące.

 

_____________________

* Dane liczbowe pochodzą z "Protokółu Ustalenia Wyniku" referendum sporządzonego przez PKW w dniu 9 czerwca 2003 r.

 

___________________________

 

Załącznik nr 8

 

Protest osób pozbawionych możliwości głosowania z powodu złej Ordynacji wyborczej

 

Do protokółu Komisja załącza listę 44 osób protestujących przeciwko uniemożliwieniu im wzięcia udziału w głosowaniu w Referendum, z powodu ograniczenia ich praw wyborczych, niezgodnego z Konstytucją.

 

Zaznaczamy, że bez możliwości oddania głosu odeszło około 30% obywateli polskich.

 

Komisja dołącza podpisy 44 protestujących w 4 załącznikach

[załączniki zawierają następujące rubryki: lp., imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr paszportu/pesel, podpis]

 

Pieczęć Obwodowej Komisji ds. Referendum

Podpisy członków Komisji

 

___________________________

 

Załącznik nr 9

 

Stowarzyszenie "Rodzina Polska"                           Warszawa, dnia 5.06.2003 r.

Podmiot uprawniony

(...)

Państwowa Komisja Wyborcza

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi przewodniczącemu obwodowej komisji refe-rendalnej (...), który zgłasza istotne nieprawidłowości w organizowaniu głosowania przez konsulat. Prosimy także o spowodowanie wyeliminowania tych nieprawidłowości.

 

Z poważaniem

SEKRETARZ STOWARZYSZENIA

"RODZINA POLSKA"

/-/

__________________________________________________________________

Państwowa Komisja Wyborcza

Bardzo pilne zapytanie

Uprzejmie proszę o pilną odpowiedź z podaniem

w nagłówku mojego nazwiska.

Przewodniczący komisji obwodowej

przy konsulacie RP (...)

 

________________________________________________________________

(....), 4 czerwca 2003

Państwowa Komisja Wyborcza

Na pierwszym spotkaniu komisji obwodowych zorganizowanym przez konsulat dopiero 4 czerwca zostaliśmy poinformowani, że ze względu na brak wskazania lokalu głosowania (spośród 4 możliwych - Konsulat, Parafia (...), (...), (...)) przez część zgłaszających się osób (za pomocą internetu, faxu czy druków z gazety), oprócz spisów wyborców przypisanych do komisji, każda z tych komisji otrzyma dodatkową identyczną listę osób, które podały swoje dane, ale nie wskazały lokalu, w którym zamierzają głosować, przez co nie mogły być przypisane do konkretnej komisji.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi:

Czy konsulat miał prawo tworzyć taką dodatkową listę osób uprawnionych do głosowania ? Co mamy zrobić z takimi osobami ?

Stwarza to możliwość podwójnego głosowania.

 

Przewodniczący komisji obwodowej przy Konsulacie Generalnym RP

(...)

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi faxem, na numer:

(...)

oraz do Stowarzyszenia "Rodzina Polska" - "podmiotu uprawnionego" - fax nr (...)

 

___________________________

 

Załącznik nr 10

PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

 

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU

ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację

Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej

do Unii Europejskiej wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r.

l. Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 9 czerwca 2003 r.

2. Głosowanie przeprowadzono w 25 165 obwodach głosowania.

3. Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich komisarzy wyborczych Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania:

 

1) liczba osób uprawnionych do głosowania

29 868 474

2) liczba osób, którym wydano karty do głosowania

17 586 215

3) liczba kart nieważnych wyjętych z urn

1 282

4)  .liczba kart ważnych wyjętych z urn

czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu

17 578 818

5) liczba głosów nieważnych

126 194

6) liczba głosów ważnych

17 452 624

7) liczba głosów pozytywnych "Tak"

13 516 612

8) liczba głosów negatywnych "Nie"

3 936 012

 

4. Komisja - na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy o referendum ogólnokrajowym - stwierdza, że w referendum wzięło udział 17 578 818 osób. Uprawnionych do głosowania było 29 868 474 osoby, w referendum wzięła więc udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 58,85 %.

 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w referendum wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, w związku z czym - zgodnie z art. 90 ust. 3 i art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 73 ust. l ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) - wynik referendum jest wiążący.

 

5. Komisja stwierdza że większość ważnych głosów oddano za odpowiedzią pozytywną.

 

6. Przy sporządzaniu protokołu obecni byli mężowie zaufania wymienieni w załączniku nr do protokołu.

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

1) Ferdynand Rymarz - Przewodniczący

2) Jan Kacprzak - Zastępca Przewodniczącego

3) Stanisław Kosmal - Zastępca Przewodniczącego

4) Stefan Jaworski - Członek

5) Andrzej Kisielewicz - Członek

6) Andrzej Mączyński - Członek

7) Zbigniew Szonert - Członek

8) Stanisław Zabłocki - Członek

9) Tadeusz Żyznowski - Członek

 

 

 

*************************************************************************

*************************************************************************

 

 

TRYB I TERMINY ZAŁATWIANIA PROTESTÓW:

 

 

USTAWA

z dnia 14 marca 2003 r.

o referendum ogólnokrajowym

Dz.U. 57 poz. 507

 (...)

Rozdział 5

Ważność referendum

 

Art. 33. 1. Przeciwko ważności referendum może być wniesiony protest ze względu na zarzut dopuszczenia się przestępstwa przeciwko referendum lub naruszenia przepisów niniejszej ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyniku referendum.

 

2. Jeżeli podstawę protestu stanowi zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko referendum lub naruszenia przez Państwową Komisję Wyborczą przepisów niniejszej ustawy dotyczących ustalenia wyników głosowania lub wyniku referendum, może go wnieść każda osoba uprawniona do udziału w referendum.

 

3. Protest przeciwko ważności referendum z powodu naruszenia przepisów niniejszej ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania w obwodzie lub przez komisarza wyborczego może wnieść osoba, której nazwisko w dniu głosowania było umieszczone w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum odpowiednio w tym obwodzie głosowania lub na obszarze objętym właściwością komisarza wyborczego.

 

4. Prawo wniesienia protestu przysługuje również przewodniczącemu komisji obwodowej, podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 48, lub upoważnionej przez niego osobie.

 

Art. 34. 1. Protest wnosi się do Sądu Najwyższego na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku referendum przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Do warunków i trybu wnoszenia protestu oraz sposobu jego rozpatrywania i trybu podejmowania uchwały w tej sprawie przez Sąd Najwyższy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. [odpowiedni fragment tej Ordynacji poniżej]

 

Art. 35. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych rozstrzyga o ważności referendum, podejmując w tej sprawie uchwałę nie później niż w 60 dniu od dnia ogłoszenia wyniku referendum. Uchwałę o ważności referendum przedstawia się niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu i Prezesowi Rady Ministrów, ogłasza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesyła Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Art. 36. 1. W razie podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o unieważnieniu głosowania w obwodzie lub w obwodach, jeżeli unieważnienie głosowania nie wpływa na wynik referendum, Państwowa Komisja Wyborcza, w drodze uchwały, koryguje wyniki głosowania. Przy ustalaniu wyniku referendum nie uwzględnia się liczby osób uprawnionych do głosowania oraz wyników głosowania w tym obwodzie lub w obwodach. Skorygowany wynik Państwowa Komisja Wyborcza podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej oraz ogłasza, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Jeżeli unieważnienie głosowania w obwodzie lub w obwodach wpływa na wynik referendum, Sąd Najwyższy w uchwale postanawia o przeprowadzeniu ponownego głosowania w tym obwodzie lub w obwodach albo wskazuje czynność, od której należy ponowić postępowanie.

 

3. Na podstawie uchwały Sądu Najwyższego, o której mowa w ust. 2, Państwowa Komisja Wyborcza, w drodze uchwały, niezwłocznie zarządza przeprowadzenie ponownego głosowania w obwodzie lub w obwodach na dzień wolny od pracy przypadający w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego albo zarządza podjęcie wskazanych czynności, od których należy ponowić postępowanie. Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej podaje się do wiadomości publicznej i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Ponowne głosowanie w obwodzie lub w obwodach przeprowadza się na podstawie tych samych spisów osób uprawnionych do udziału w referendum i przez te same komisje obwodowe, chyba że podstawą unieważnienia głosowania były zarzuty odnoszące się do komisji lub do nieprawidłowości w spisie. W takim przypadku powołuje się nowe komisje lub sporządza się nowe spisy.

 

5. Po ustaleniu wyników ponownego głosowania w obwodzie lub w obwodach komisarz wyborczy koryguje wyniki głosowania na obszarze swojej właściwości, a Państwowa Komisja Wyborcza, w drodze uchwały, ustala skorygowane wyniki głosowania i wynik referendum. Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej podaje się do wiadomości publicznej i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6. O wynikach referendum, o których mowa w ust. 1 i 5, zawiadamia się Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz Sąd Najwyższy.

 

_______________________

 

 

 

USTAWA

z dnia 12 kwietnia 2001 r.

ORDYNACJA WYBORCZA

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 499)

Tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym ze zmianami wprowadzonymi: (...)

 

Rozdział 10
Protesty wyborcze. Ważność wyborów

 

(...)

Art. 79.

 

1. Protest wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie w tym terminie protestu w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego.

2. W odniesieniu do wyborcy przebywającego za granicą lub na polskim statku morskim wymogi wymienione w ust. 1 uważa się za spełnione, jeżeli protest został złożony odpowiednio właściwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku. Wyborca obowiązany jest dołączyć do protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika zamieszkałego w kraju lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju, pod rygorem pozostawienia protestu bez biegu.

3. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

 

Art. 80.

 

1. Sąd Najwyższy rozpatruje protest w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym i wydaje, w formie postanowienia, opinię w sprawie protestu.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać ustalenia co do zasadności zarzutów protestu, a w razie potwierdzenia zasadności zarzutów - ocenę, czy przestępstwo przeciwko wyborom lub naruszenie przepisów niniejszej ustawy miało wpływ na wynik wyborów.

3. Uczestnikami postępowania są: wnoszący protest, przewodniczący właściwej komisji wyborczej albo jego zastępca i Prokurator Generalny.

 

Art. 81.

 

1. Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną, w myśl art. 78 ust. 2-4, lub niespełniający warunków określonych w art. 79. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu.

2. Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest dotyczący sprawy, co do której w niniejszej ustawie przewiduje się możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania do sądu lub do Państwowej Komisji Wyborczej.

3. Jeżeli w proteście zarzucono popełnienie przestępstwa przeciwko wyborom, Sąd Najwyższy niezwłocznie zawiadamia o tym Prokuratora Generalnego.

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry